MAHARASHTRA

RAJAPUR | RATNAGIRI | KOLABA | MUMBAI SOUTH | MUMBAI SOUTH CENTRAL | MUMBAI NORTH CENTRAL | MUMBAI NORTH EAST | MUMBAI NORTH WEST | MUMBAI NORTH | THANE | DAHANU | NASHIK | MALEGAON | DHULE | NANDURBAR | ERANDOL | JALGAON | BULDHANA | AKOLA | WASHIM | AMARAVATI | RAMTEK | NAGPUR | BHANDARA | CHIMUR | CHANDRAPUR | WARDHA | YAVATMAL | HINGOLI | NANDED | PARBHANI | JALNA | AURANGABAD | BEED | LATUR | OSMANABAD | SHOLAPUR | PANDHARPUR | AHMEDNAGAR | KOPARGAON | KHED | PUNE | BARAMATI | SATARA | KARAD | SANGLI | ICHALKARANJI | KOLHAPUR

PC 1 - RAJAPUR

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 2 - RATNAGIRI

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 3 - KOLABA

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 4 - MUMBAI SOUTH

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 5 - MUMBAI SOUTH CENTRAL

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 6 - MUMBAI NORTH CENTRAL

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 7 - MUMBAI NORTH EAST

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 8 - MUMBAI NORTH WEST

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 9 - MUMBAI NORTH

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 10 - THANE

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 11 - DAHANU

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 12 - NASHIK

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 13 - MALEGAON

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 14 - DHULE

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 15 - NANDURBAR

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 16 - ERANDOL

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 17 - JALGAON

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 18 - BULDHANA

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 19 - AKOLA

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 20 - WASHIM

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 21 - AMARAVATI

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 22 - RAMTEK

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 23 - NAGPUR

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 24 - BHANDARA

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

 

PC 25 - CHIMUR

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 26 - CHANDRAPUR

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 27 - WARDHA

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 28 - YAVATMAL

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 29 - HINGOLI

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 30 - NANDED

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 31 - PARBHANI

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 32 - JALNA

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 33 - AURANGABAD

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 34 - BEED

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 35 - LATUR

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 36 - OSMANABAD

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 37 - SHOLAPUR

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 38 - PANDHARPUR

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 39 - AHMEDNAGAR

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 40 - KOPARGAON

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 41 - KHED

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 42 - PUNE

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 43 - BARAMATI

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
Pawar Shradchandra Govindrao NCP  
       

PC 44 - SATARA

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 45 - KARAD

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 46 - SANGLI

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 47 - ICHALKARANJI

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

PC 48 - KOLHAPUR

Candidate's Name Party Total Nos. of Vote Result
       
       

 

Home | Overview | National & State Political Parties | Parliamentary Constituencies | Manifestos of Indian Political Parties | Indian Women & General Election | Interviews

 

Copyright 2004-2005, Ontrack Systems Limited. All Rights Reserved.